MT&TC 

Výcvik manažérov a predajcov 

Manažérske zručnosti

Chcete predchádzať problémom vo firme?
Potrebujete zvládnuť riadenie svojho času a aktivít?
Chýba Vám asertívne správanie v styku s nadriadeným alebo podriadeným?
Chcete vybudovať a viesť víťazné pracovné tímy?
Potrebujete dosiahnuť lepšie výsledky vo vyjednávaní so svojimi partnermi?
Chcete zlepšiť svoju kariérnu pozíciu lepšou prezentáciou svojich plánov, cieľov alebo výsledkov?
Chcete, aby Váš imidž hodnotili ľudia okolo Vás ako dokonale profesionálny?
Radi by ste sa zbavili stresu na pracovisku? - manažment stresu

Aktívne riešenie problémov

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na praktický tréning nástrojov na riešenie problémov, ktoré slúžia na odstraňovanie problémov a návrh ich riešenia z pohľadu kvality procesov riadenia, výroby a služieb. Účastníci tréningového modulu trénujú v tíme - táto forma zabezpečí prevenciu zlyhania procesu a pomôže neustále zlepšovať kvalitu procesov vo firme/organizácii.

Program kurzu

 1. Schopnosť poznať problém
 2. Schopnosť riešiť problém
 3. Manažérsky a vodcovský prístup k problému
 4. Manažérsky rozhovor k riešeniu problému
 5. Cyklus kvality PDCA/PDSA
 6. Quality Journal
 7. Manažérske nástroje na riešenie problémov

Rozsah tréningového kurzu
všetky tréningové kurzy môžu byť modulované ako 1 až 4-dňové sústredenia podľa potrieb klientskej firmy/organizácie, koľko času sa rozhodne navýšiť na individuálny tréning a nácvik zručností alebo techník

Metódy tréningu

 • seminárne bloky u diskusné aktivity riadené lektorom
 • tréningové modelové cvičenia u hodnotiace a selektívne testy
 • situačné prípadové štúdie u video-didaktické aktivity
 • tímové aktivity u individuálne aktivity

Manažment času

Cieľ kurzu
Kurz je zameraný na oblasť riadenia časových aktivít podnikateľa, jeho cieľov, plánovania a rozhodovania, organizácie pracovného dňa, kontroly časových termínov a komunikačných techník a metód napomáhajúcich odstraňovaniu stresu a komunikačných bariér.

Prečo riadiť čas...?

 • čas je jediným zdrojom v procese podnikania, ktorý majú všetci podnikatelia rovnako k dispozícii - od jeho využitia závisí úspech alebo neúspech v konkurenčnom prostredí
 • podnikateľ potrebuje zvládnuť základné pravidlá riadenia časových aktivít, vedieť pracovať s harmonogramom a technikami riadenia a plánovania časových aktivít - čas je fenomén, ktorý sa nedá kúpiť ani predať, dá sa len kvalitne využiť

Program kurzu

 1. Riadenie času
 2. Ciele a čas
 3. Plánovanie v čase
 4. Rozhodovanie o čase
 5. Organizovanie času
 6. Kontrola času
 7. Komunikácia a čas
 8. Čas v praxi manažéra

Komu je tréningový kurz určený

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci oddelení/útvarov marketingu
 • obchodní zástupcovia a predajcovia
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)

Asertívny manažér/obchodník

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na nácvik používania asertívneho prístupu v obtiažnych situáciách interpersonálneho styku. Dosiahnutie svojich cieľov/zámerov a presadenie sa v konkurencii je prostriedkom k vnútornej rovnováhe manažéra a konštruktívnemu riešeniu problémov a konfliktov v styku nadriadený - podriadený.
Kurz prezentuje účinné metódy a techniky asertivity pre riadiacich manažérov použiteľné v rozhodovacom procese, na poradách, v hodnotiacich a motivačných rozhovoroch.

Program kurzu

 1. Asertívny prístup a interaktívne správanie
 2. Metódy asertívneho správania
 3. Krízové a konfliktné situácie - rozhovory s pracovníkmi
 4. Asertívny manažér
 5. Kritika a pochvala - asertívna motivácia

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • pracovníci marketingu, obchodní zástupcovia a predajcovia
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)
 • podnikatelia, ktorí potrebujú zdokonaliť schopnosti presadenia sa v styku s klientmi, podriadenými a obchodnými partnermi

Profil absolventa

 • vie rozoznávať typy osobností a ich reakcie na správanie
 • je schopný používať metódy a techniky asertívneho správania s cieľom dosiahnutia a presadenia svojich zámerov
 • dokáže riešiť krízové a konfliktné situácie s podriadenými pracovníkmi a nadriadenými manažérmi
 • vie asertívne motivovať - kritizovať a chváliť
 • pozná modely asertívneho správania v rôznych svetových ekonomikách

Víťazný tím

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na praktický výcvik osvojenia si základných zručností tímovej práce, ktorá je primárnou podmienkou k dosiahnutiu totálnej kvality všetkých procesov riadenia, výroby a služieb vo firme. Účastníci zvládnu najdôležitejší tímový proces - proces rozhodovania; identifikovanie a rozdelenie tímových úloh z hľadiska určenia tímu; riešenie problémov a konfliktov v tíme. Účastníci vedia využiť vlastnosti a charakteristiky pracovných skupín a tímov v prospech efektivity firmy.

Program kurzu

 1. Pracovné skupiny a tímy - charakteristika a vlastnosti tímu
 2. Tímové procesy a rozhodovanie
 3. Riešenie problémov a konfliktov v tíme
 4. Úlohy členov tímu
 5. Efektívna tímová štruktúra manažmentu firmy/organizácie

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)
 • podnikatelia, ktorí potrebujú budovať efektívne tímy a zdokonaľovať ich kondíciu

Profil absolventa

 • vie rozoznávať typy osobností a ich správanie sa v pracovnom tíme
 • je schopný riadiť tímové procesy a rozhodovať v tíme - s partnermi alebo s podriadenými
 • dokáže riešiť problémy a konflikty v tíme medzi členmi tímu a medzi tímami navzájom
 • má schopnosť zostaviť a doplniť pracovný tím vhodnými typmi "tímových hráčov"
 • vie modelovať tímovú štruktúru riadenia firmy

Úspešné vyjednávanie

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie a uplatnenie najúčinnejších metód a techník vyjednávania/rokovania a presviedčania v procese komunikácie s obchodným partnerom a partnerom na pracovisku - nadriadeným i podriadeným.
Efektívnym používaním negociácie -vyjednávania - dosahujú manažéri želané výsledky pri dodržaní základných pravidiel komunikácie, nekonfliktnosti vzťahov a budovaní vzájomne výhodných odchodných a spoločenských interakcií.

Program kurzu

 1. Proces vyjednávania - postoje pri vyjednávaní
 2. Profesionálna príprava rokovania
 3. Čas a priestor na vyjednávanie
 4. Víťazná argumentácia
 5. Manažér ako vyjednávač
 6. Vyjednávacie techniky a metódy presviedčania
 7. Vyjednávacie tímy
 8. Rokovacie štýly v medzinárodnom styku

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • pracovníci marketingu, obchodní zástupcovia a predajcovia
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • podnikatelia, ktorí chcú zdokonaľovať schopnosti a zručnosti vyjednávať s obchodnými partnermi

Profil absolventa

 • vie riadiť proces vyjednávania - postoje, príprava a priebeh rokovania
 • je schopný víťazne argumentovať pri diskusii s partnerom
 • dokáže používať vhodné vyjednávacie techniky a metódy presviedčania
 • má schopnosť zostaviť a doplniť vyjednávací tím
 • pozná rozdiely v rokovacom štýle v medzinárodnom obchodnom priestore

Prezentačné schopnosti

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie moderných techník a zručností profesionálnej prezentácie osoby manažéra, firmy alebo produktu/služby.
Využitie prezentačných zručností je rozšírené na prezentáciu cieľov, priebehu a výsledkov podnikateľských projektov v riadení firiem. Súčasťou kurzu je tréning modelových situácií prezentácie na zdokonalenie schopností prezentovať s dôrazom na profesionálny styk s obchodným partnerom - zákazníkom.

Program kurzu

 1. Osobná projekcia ako forma komunikácie
 2. Verejný prejav
 3. Vystupovanie a pôsobenie na verejnosti
 4. Prezentácia pri predaji
 5. Techniky využitia otázok
 6. Projekčná AV-technika a pomôcky
 7. Telefonická prezentácia

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • pracovníci marketingu, obchodní zástupcovia a predajcovia
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • podnikatelia, ktorí chcú zdokonaľovať schopnosti a zručnosti prezentovať firmu, tovar alebo služby

Profil absolventa

 • je schopný komunikovať na verejnosti a vystupovať pred podriadenými
 • zvládne základy prípravy a priebehu verejného prejavu
 • dokáže používať vhodné prezentačné techniky a metódy pri ponuke a predaji
 • má vynikajúcu schopnosť využívať techniky otázok
 • vie používať projekčnú AV-techniku a vizuálne pomôcky
 • zvládne a zdokonalí proces telemarketingu a telefonického predaja

Moderná reklama

Cieľ kurzu
Cieľom kurzu je praktický výcvik osvojenia si základných vedomostí, zručností a techník manažérov a pracovníkov v oblasti efektívnej reklamy (tlač, PR) a komunikácie s klientom.
Reklama je trénovaná ako účinný prostriedok dosiahnutia predajných cieľov v interakciách so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Orientácia kurzu je na pochopenie významu účinnej reklamnej stratégie ako nástroja na dlhodobé presadenie obchodných záujmov v prostredí trhu.

Program kurzu

 1. Reklama ako proces komunikácie
 2. Riadenie reklamy
 3. Tvorba reklamnej stratégie
 4. Efektívna reklama - výber médií
 5. Príprava foriem reklamy - inzeráty, spoty a kampane
 6. Reklama a public relations
 7. Hodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • pracovníci marketingu, obchodní zástupcovia a predajcovia
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov

Osobný imidž manažéra/obchodníka

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na tvorbu profesionálneho imidžu manažéra/obchodníka dodržiavaním pravidiel spoločenskej etikety a obchodného/diplomatického protokolu, vhodného vystupovania a správnej estetiky zovňajšku.

Program kurzu

 1. Imidž - obraz alebo predstava?
 2. Imidž profesionála
 3. Štruktúra vytvárania imidžu
 4. Kultúra osobnosti
 5. Estetika zovňajšku
 6. Spoločenský styk a protokol
 7. Spoločenské udalosti a etiketa

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového a stredného manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • pracovníci marketingu, obchodní zástupcovia a predajcovia
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • podnikatelia, ktorí chcú zdokonaliť svoj profesionálny a osobný imidž

Profil absolventa

 • je pripravený prispôsobovať sa požiadavkám vystupovania v spoločnosti
 • ovláda proces tvorby imidžu osobnosti
 • dokáže používať vhodné formy tvorby kultúry osobnosti
 • ovláda pravidlá spoločenského správania - styk a protokol
 • je schopný komunikovať s partnermi na spoločenských udalostiach

Manažérska motivácia

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na praktické osvojenie a rozvoj techník manažérskych zručností motivácie pomocou motivačného programu a vybudovanie efektívneho motivačného prostredia so zameraním na kvalitu práce, produktov a služieb. Účastnící získajú praktické návody na budovanie interpersonálnych vzťahov založených na moderných metódach motivácie. Pochopia zároveň, že akákoľvek zmena v kvalite práce smerom k zákazníkovi je založená na zmene postojov k vlastnej firme.

Program kurzu

 1. Zmena v správaní a postojoch
 2. Motivácia v procese riadenia
 3. Manažér ako motivátor
 4. 12 manažérskych zákonov motivácie
 5. Demotivácia a manipulácia

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)
 • podnikatelia, ktorí chcú účinne motivovať svojich podriadených pracovníkov

Profil absolventa

 • je schopný zmeniť postoje ku kvalite vykonávaných činností svojich podriadených pracovníkov vo firme
 • vie vytvoriť a modifikovať vhodný motivačný program firmy
 • dokáže používať v praxi manažérske zákony motivácie
 • je schopný rozoznať manipuláciu od motivácie a predchádzať jej negatívnym následkom
 • vie efektívne identifikovať potreby pracovníkov a zabezpečiť ich uspokojenie

Efektívna komunikácia

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na vybudovanie efektívnej komunikačnej siete z pohľadu interpersonálnych vzťahov vo firme. Účastníci získajú nevyhnutné zručnosti k zvládnutiu efektívnej komunikácie s interným a externým zákazníkom vo firme. Oboznámia sa so zákonmi komunikácie využitím vhodných foriem komunikácie, natrénujú určovanie komunikačných typov podriadených a nadriadených spolupracovníkov a prakticky vyskúšajú vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie v modelových situačných scénach na dosiahnutie cieľov a zvládnutie praktických úloh.

Program kurzu

 1. Komunikačný proces ako nástroj riadenia
 2. 7 zákonov komunikácie, pravidlá komunikácie
 3. Interpersonálne komunikačné zručnosti a schopnosti
 4. Reč tela - primárny komunikačný nástroj
 5. Verbálna komunikácia s nadriadeným a podriadeným
 6. Prekážky efektívnej komunikácie

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • pracovníci marketingu, obchodní zástupcovia a predajcovia
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)
 • podnikatelia, ktorí potrebujú zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti

Profil absolventa

 • je schopný riadiť komunikačný proces s partnermi, nadriadenými a podriadenými
 • vie efektívne používať pravidlá a dodržiavať zákony komunikácie
 • dokáže zdokonaľovať svoje interpersonálne komunikačné zručnosti a schopnosti
 • vie využívať reč tela pri kontakte s klientmi a partnermi - "čítať" signály a "hovoriť" telom
 • používa vhodné formy a prostriedky verbálnej komunikácie vo firme
 • vie odstrániť prekážky a bariéry efektívnej komunikácie vo firme

Riadenie pracovníkov

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na praktické osvojenie a rozvoj manažérskych štýlov riadenia založených na modernom svetovom trende úspešných firiem. Účastníci prakticky trénujú techniky delegovania úloh; rozhodovanie v krízových situáciách; prípravu, vedenie a vyhodnocovanie porady; zónové a situačné štýly riadenia. Osvojujú si rozdiel medzi klasickým riadiacim a moderným vodcovským štýlom manažmentu.

Program kurzu

 1. Podstata a proces manažmentu
 2. Riadenie pomocou cieľov a úloh
 3. Vedenie prostredníctvom vzťahov s ľuďmi
 4. Zónové a situačné štýly riadenia
 5. Delegovanie a rozhodovanie
 6. Manažérsky rozhovor s podriadeným
 7. Efektívne vedenie porady

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)
 • podnikatelia, ktorí potrebujú zdokonaliť svoje riadiace a vodcovské schopnosti

Profil absolventa

 • je schopný riadiť firmu/oddelenie pomocou cieľov a úloh zadávaných podriadeným
 • vie efektívne používať pravidlá a dodržiavať zákony vodcovstva v štruktúre firmy
 • dokáže zdokonaľovať svoje riadiace schopnosti pomocou situačných a zónových štýlov
 • vie využívať delegovanie a podporovať rozhodovací proces na nižších stupňoch riadenia
 • je schopný pripraviť a realizovať rôzne typy rozhovorov s podriadenými
 • vie pripraviť, viesť a vyhodnocovať porady, zasadnutia, mítingy a schôdze

Delegovanie v riadení

Cieľ kurzu
Cieľom je zvládnutie kľúčovej zručnosti úspešných manažérov - delegovania úloh a činností v procesoch riadenia, výroby a služieb. Delegovanie umožňuje manažérom na každej úrovni riadenia kvalitnejšie zvládnuť plnenie úloh, pretože zapája do procesu riadenia vybrané personálne rezervy. Zároveň motivuje partnerov a podriadených k zdokonaleniu procesu riadenia a šetrí manažérov čas a energiu na tie činnosti, ktoré nie je možné delegovať. Takto vytvára delegovanie potenciál na rozvoj osobnosti samotného manažéra.

Program kurzu

 1. Podstata, dôvody a obsah procesu delegovania
 2. Ciele delegovania - komu a prečo?
 3. Techniky delegovania - kedy a ako?
 4. Podmienky a prekážky delegovania
 5. Realizácia a hodnotenie firemného programu delegovania
 6. Delegačné úlohy manažéra

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • podnikatelia, ktorí potrebujú zdokonaliť schopnosti delegovať v styku s podriadenými

Profil absolventa

 • vie racionálne používať formy a techniky delegovania v riadení
 • je schopný identifikovať situácie vhodné k delegovaniu
 • využíva praktické postupnosti krokov pri delegovaní úloh a činností
 • aplikuje a hodnotí program delegovania do celej firmy
 • identifikuje a odstraňuje prekážky k delegovaniu

Kreaktívne riadenie

Cieľ kurzu
Cieľom kurzu je praktický výcvik osvojenia si aktívnych a tvorivých synektických metód vedenia manažérskych/pracovných tímov, efektívneho moderovania porád, tvorivého riešenia problémov a metód plánovania a riadenia projektov, ktorých cieľom je zvyšovať kvalitu celofiremných procesov. Orientácia kurzu je na okamžitú aplikáciu tímovej práce do myslenia a správania pracovníkov, čoho prínosom je vybudovanie tvorivej a motivačnej atmosféry - zdokonaľovanie kvality riadiaceho procesu odbúraním rutiny a vhodným zaobchádzaním s rizikom, kreativitou a fantáziou.

Program kurzu

 1. Od rutiny k tvorivosti
 2. Zásady a metódy rozvoja tvorivosti
 3. Odbúranie rutiny - kľúče kreativity
 4. Tvorivá kooperácia
 5. Problémy problémov
 6. Tréning synektických metód a techník

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci oddelení/útvarov marketingu
 • obchodní zástupcovia a predajcovia
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov

Profil absolventa

 • Včas predvída, odhaľuje a predchádza problémom
 • Rýchlo a správne reaguje na problémy
 • Dosahuje podporu manažérskeho tímu pri plánovaní projektov
 • Jasne a efektívne rozdeľuje právomoci a deleguje zodpovednosť
 • Efektívne využíva myšlienkové bohatstvo členov manažérskeho tímu
 • Zabezpečuje účinnú a aktívnu spoluprácu všetkých pracovníkov na budovaní silnej konkurenčnej pozície firmy
 • Má schopnosť efektívne a bezkonfliktne viesť porady na všetkých úrovniach firmy

Orientácia na zákazníka

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na zákaznícke systémy riadenia kvality - totálne riadenie kvality TQM a filozofiu neustáleho zlepšovania kvality procesov podľa princípov Dr. Deminga. TQM vhodne dopĺňa systém noriem ISO 9000 a posúva jeho pôsobenie smerom od externého k internému zákazníkovi - ako najdôležitejšiemu "šéfovi" každej firmy. Modul zameriava pozornosť aj na oblasť ponuky a predaja kvality tovaru a služieb z pohľadu zákazníka alebo užívateľa.

Program kurzu

 1. História a vývoj kvality
 2. Teória riadenia kvality
 3. Od ISO 9000 k TQM
 4. Totálna kvalita v procesoch riadenia, výroby a služieb
 5. 14 princípov Dr.Deminga k totálnej kvalite
 6. Orientácia na zákazníka
 7. Manažérske nástroje zlepšovania kvality procesov

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)
 • podnikatelia, ktorí chcú budovať a zlepšovať systém riadenia kvality
 • podnikatelia, ktorým záleží na kvalitných vzťahoch so zákazníkmi firmy

Profil absolventa

 • vie riadiť procesy riadenia, výroby a služieb a neustále zvyšovať ich kvalitu
 • je schopný identifikovať vnútrofiremných zákazníkov a uspokojovať ich potreby
 • buduje a podporuje systém riadenia kvality vo firme
 • používa manažérske nástroje na zvyšovanie kvality procesov

Totálne riadenie kvality

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na kvalitu procesov riadenia, výroby a služieb. TQM vhodne dopĺňa systém noriem ISO 9000 a posúva jeho pôsobenie smerom od externého k internému zákazníkovi. Kurz zameriava pozornosť na oblasť kvality riadenia z pohľadu vnútrofiremného zákazníka.

Program kurzu

 1. Rozhodovanie o stratégii TQM
 2. Identifikácia kultúry firmy
 3. Správanie v reakcii na zmenu
 4. Riadenie zmien v riadení
 5. Štýly vedenia ľudí
 6. Budovanie tímov kvality
 7. Poslanie, vízia a ciele kvality
 8. Kvalita služieb zákazníkom
 9. Zvládanie konfliktov
 10. Vzťahy zákazník - dodávateľ

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • pracovníci zodpovední za podporné servisné činnosti riadiaci skupiny výkonných pracovníkov (servisné skupiny, energetické a zásobovacie útvary, sklady)
 • podnikatelia, ktorí chcú budovať a zlepšovať systém riadenia kvality
 • podnikatelia, ktorým záleží na kvalitných vzťahoch so zákazníkmi firmy

Profil absolventa

 • vie riadiť procesy riadenia, výroby a služieb a neustále zvyšovať ich kvalitu
 • je schopný identifikovať vnútrofiremných zákazníkov a uspokojovať ich potreby
 • buduje a podporuje systém riadenia kvality vo firme
 • používa manažérske nástroje na zvyšovanie kvality procesov

Situačné správanie

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na zvýšenie schopnosti úspešného jednania v styku s podriadeným a nadriadeným, klientom a partnerom. Prináša praktické skúsenosti, ktoré účastníkom pomôžu zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa v komunikácii.

Program kurzu

 1. Manažérske správanie a správanie obchodníka
 2. Vzťah situácia - cieľ - správanie
 3. Cieľovo riadené správanie
 4. Analýza správania
 5. Formovanie správania druhých
 6. Neverbálne správanie
 7. Plánovanie interaktívneho správania

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • pracovníci zabezpečujúci styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • podnikatelia, ktorí chcú budovať a zlepšovať komunikáciu s partnermi a verejnosťou

Profil absolventa

 • naučí sa používať zásady úspešnej komunikácie
 • naučí sa chápať správanie ostatných a formovať ho tak, aby mu bolo na prospech
 • zvládne používanie mnohých neverbálnych signálov
 • prakticky si overí, či je schopný upraviť svoje správanie k podpore dosiahnutia cieľa v komunikácii

Cieľové riadenie

Cieľ kurzu
Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie techniky riadenia pracovníkov pomocou cieľov - Management by Objectives. Poskytuje postupy praktického zvládnutia úloh a činností z pohľadu procesného kontinuálneho manažmentu. Prináša zmenu do tradičného modelu riadenia v oblasti stratégie - podporuje systémový model riadenia.

Program kurzu

 1. Cieľový manažment v podnikaní
 2. Sebariadenie pomocou cieľov - motivácia na základe cieľov
 3. Ciele a ich úlohy v riadení času
 4. Cieľovo orientované rozhodovanie
 5. Cieľovo orientované riešenie problémov
 6. Štruktúra cieľových rozhovorov
 7. Cieľovo orientovaný teamwork
 8. Controlling v M.B.O.

Cieľová skupina

 • pracovníci na úrovni vrcholového, stredného, nižšieho a prvolíniového manažmentu
 • vedúci personálnych a vzdelávacích útvarov
 • podnikatelia, ktorí chcú maximálne využiť potenciál riadenia

Profil absolventa

 • osvojí si techniky sebariadenia pomocou správne definovaných cieľov
 • zmení neefektívny systém riadenia a používa výkonnostné ciele ako motivačné stimuly
 • vedie priamo k cieľu svojich podriadených
 • zvládne cieľovo orientovaný hodnotiaci rozhovor s podriadeným